Felsefe tanışma slayt

Ayrıca ne kadar mantıklı görünürse görünsün, her öne sürülen konu hakkında eleştirici bir tutum geliştirir. Belli bir yönteme düzene göre elde edilir.


  • Blog İstatistikleri!
  • türkiyede yaşayan yabancılarla tanışmak?
  • tanisma hikayeleri sozluk?
  • Felsefeyle tanışma konulu test soruları slayt gösterisi!
  • van arkadaşlık siteleri?
  • 10. Sınıf Felsefe Dersi Felsefeyi Tanıma Sunusu.
  • İslam Felsefesi.

Yani yöntemlidir. Olguları yani deney ve gözlem konusu olan nesne ve olayları inceler.

Müfit Can Sacıntı I Gerçek Mutluluk Bedavadır

Mantıksaldır, akla uygundur. Bilimler kendi alanları ile ilgili en genel bilgileri arar. Örneğin fizik taşın düşmesini değil, genel olarak düşme olayını inceler. Kişi ya da ülkelere değil, tüm insanlığa aittir, evrensel konuları ele alır. Tüm insanlık yani herkes tarafından doğru kabul edilir.

Test edilebilir. Birikimli kümülatif olarak ilerler. Bilim adamları bilime yeni bilimsel ürünler katarak bilimsel bilginin birikmesini ve ilerlemesini sağlarlar. Konusu ile ilgili olarak olanı inceler, olması gerekeni incelemez. Örneğin sosyoloji toplumlarla ilgili olanı inceler, toplum şöyle olsa daha iyi olur gibi olması gerekeni belirten yargılardan kaçınır. Öngörü sağlar. Yani bilimsel verilere dayanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Bilimsel bilgi seçicidir. Evrendeki sonsuz sayıda bulunan olgulardan araştırma amacına uygun küçük bir parçasını konu edinir. Bilimsel bilgi birtakım kabullere dayanır. Bu kabuller Kendi dışında bir olgular dünyası varolduğu,2- Bu dünyanın bizim için anlaşılabilir olduğu, 3- Bu dünyayı anlama ve bilmenin önemli bir uğraş oluşturduğudur.

Bilimsel bilgi doğada neden- sonuç ilişkisi determinizm nin varlığını kabul eder. Olgular arasındaki ilişkileri arar. Sınırlı bir bilgidir. Her bilim evren ve varlığa ilişkin alanı bölümlere ayırarak, sınırlı bir alanın ayrıntıda bilgisini vermeye çalışır.

Benzer İndirilebilir Dosyalar

Örneğin zooloji hayvanları ele alırken botanik bitkileri inceler. Doğa olaylarını açıklar ve kontrol altına almaya çalışır. Felsefe bilgisi: Her bilim dalı, belirli bir varlık alanını inceler. Örneğin jeoloji madensel,biyoloji canlı varlıkları inceler. Oysa felsefe bir bilim olmadığından varlığı bir bütün olarak ele alır ve açıklamaya çalışır. Felsefe bilgisi, varlık hakkında birleştirilmiş tümel bir bilgidir. Felsefe adını alan bu tümel genel açıklama kendi içerisinde tutarlıdır.

Felsefenin Alanı TYT Felsefe Konu Anlatımı

Felsefenin,felsefe bilgisinin ortaya çıkmasında merak, hayret ve kuşku duygusu yer alır. Felsefe bilgisinin özellikleri Kişisel ve yaratıcıdır. Filozofun kişiliğine bağımlıdır. Đçinde geliştiği yüzyıl ve toplumdan etkilenir. Ancak sorgulamalarıyla ya da yanıtlarıyla çağını da etkiler.

Yaratıcı bir etkinliğin ürünüdür. Akla dayanır. Belli bir yönteme, düzene uygun olarak elde edilir, yani yöntemlidir. Eleştiriyeldir eleştirilebilir. Herkes için geçerli evrensel konuları ve soruları ele alır. Kişi ya da ülkelerin değil tüm insanlığın ürünüdür. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Bütüncül, genelleyici açıklamalar içerir.

Genel olanın bilgisine ulaşmaya çalışır. Sonuçları varsayımlıdır. Deneye dayanmadığından sonuçları kesin değildir. Yığılan kümülatif, yani biriken bir bilgidir. Sadece birikir.

Felsefe Konu Özetleri ( Sınıf Müfredat) – Ders Felsefe

Deneye dayanmadığı, sonuçları varsayımlı olduğu için ilerleme söz konusu değildir. Sadece olanı değil, olması gerekeni de inceler. Oysa bilimsel bilgi sadece olanı inceler. Felsefe bir sorgulama etkinliği olduğundan sorular cevaplardan daha önemlidir. Bilimsel bilgide olduğu gibi olaylar arasında nedensellik bağı kurulmaz.

Göreli geçerliliğe sahiptir. Geçerliliği kişilere ve zamana göre değişir. Felsefi bilgi refleksiyonlu bir bilgidir. Önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgidir. Zihin, edinilmiş bilgiler üzerine tekrar dönerek onları eleştirel bir tutumla ele alır ve değerlendirir. Yeni bilgiler ortaya koyar. Ele aldığı konular olgularla sınırlı değildir. Doğaüstü metafizik konuları da inceler. Đnsanın merak ve hayretinden kaynaklanmıştır. Doğa olaylarını açıklamakla yetinir.

Bilimsel bilgi gibi kontrol altına almaya çalışmaz. Düşünme, sezgi, metodik şüphe, diyalektik yöntem gibi kendine ait yöntemler kullanır.

Felsefeyle tanışma konulu test soruları slayt gösterisi

Bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kaynağını araştırır. Bilgi nedir? Nasıl oluşur? Bilginin kaynağı akıl ya da dış dünya mıdır? Doğru mutlak bilginin ölçütü nedir? Bilgi mutlak mı yoksa göreli rölatif midir? Türünden sorulara cevap arar. Bilgi felsefesinin diğer adı epistemoloji ya da bilgi felsefesidir.

Varlığın özünü, ilk nedeni ve ilkelerini araştırır. Varlık var mıdır? Yok mudur? Varlığın özü nedir? Evren sonlumudur? Evrende özgürlük var mıdır?

Ahlak Felsefesi Etik : Đnsanın yapıp etmelerini eylemlerini konu edinir. Bunların ilkelerini inceler. Đnsan eylemleri ile ilgili kavramları iyi, kötü, vicdan, özgürlük, erdem, mutluluk vb. Ahlakın kaynağı nedir? Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır? Đnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlak yargılarının niteliği nedir?

Türünden sorulara yanıt arar. Siyaset felsefesi: Siyaset felsefesi devlet ve devlet şekilleri, iktidar, egemenlik, meşruiyet, gibi kavramları araştırır. Siyasal olayların ve kurumların oluşumunu açıklamaya çalışır. Bunları siyasal düzenle ilişkileri açısından değerlendirir. Ana konusu devlettir. Đktidar kaynağını nereden alır? Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?